Odstraňovač plísní 500ml, fáze 1: čištění

Kapalný biocidní dezinfekční prostředek na bázi chlóru. Spolehlivě ničí plísně, houby, bakterie a řasy. Použití: stěny a zdivo, spáry, obklady, sprchové kouty, tapety a chladničky.

Momentálně nedostupné
Kód: WCOP1X500ML
Značka: WoldoClean®
149 Kč 123,14 Kč bez DPH
Kategorie: Ostatní
GHS-pictogram-pollu.svg-241uFa7fEHGL  Nebezpečí
  H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Aplikace

1. Pokud je to možné, předem vyčistěte postižené místo běžným čisticím prostředkem a osušte/nechte uschnout.

2. Nastříkejte, nebo naneste štětem Odstraňovač plísní.

3. Nechte působit alespoň 30 minut.

4. Pokud je to nutné, ošetřené místo lehce omyjte vodou a aplikaci opakujte.

5. Poté povrch důkladně omyjte vodou.

6. Následně doporučujeme použít Impregnaci proti plísním, fáze 2.

Nebezpečí: Obsahuje chlornan sodný (0,98 g/kg), alkyl(C12-C16) benzyldimethylamonium-chloridy (0,005 g/kg). Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
UFI: U300-A06R-2006-GVP1

Zpět do obchodu