Čistící tablety do kávovarů

Čisticí tablety pro automatické, pákové kávovary a překapávače na kávu. 

Spolehlivě, rychle a bezpečně odstraní zbytky kávy, mastnotu a prodlužují životnost kávovarů. 

K vyčištění postačí 1 tableta. S obsahem jedlé sody.

Použití:

Dbejte pokynů a doporuční výrobce zařízení k čištění

Kávovary s integrovaným čisticím programem: 

Postupujte podle pokynů výrobce kávovaru.

Kávovary bez zásobníku na mletou kávu bez čisticího programu:

 1. Čisticí tabletu rozpuste v šálku s horkou vodou z přístroje. 
 2. Vyjměte centrální jednotku z přístroje a důkladně opláchněte pod tekoucí vodou.
 3. Čisticím roztokem v šálku důkladně vyčistěte trysku na páru, hlavu a výstupní trysku kávovaru.
 4. Nechejte působit v roztoku 1 -2 minut a poté opláchněte centrální jednotku důkladně teplou čistou vodou. 
 5. Centrální jednotku vysušte a vložte zpět do kávovaru. 
 6. Nádržku na vodu naplňte čistou vodou a nechejte vodu 2x protéct přístrojem.

 

Pákové kávovary a kávovary na kapsle:

 1. Vložte čisticí tabletu do držáku kávového filtru/prostoru na kapsli. Kávový filtr uzavřete.
 2. Umístěte prázdný šálek kávy pod výtok z kávovaru a spusťte kávovar. 
 3. Plný šálek vylijte. Počkejte cca 60 sekund.
 4. Opakujte krok 2 a 3 tak dlouho, dokud není voda úplně čistá. 
 5. Naplňte 2x nádržku na vodu čistou vodou a nechejte vodu protéct přístrojem.

Skladujte uzavřené v chladu a suchu.

Obsahuje: 15-30  % Uhličitan sodný, 5– 15 % Fosforečnany, 15-30 % bělidla na bázi kyslíku (hydrogenuhličitan sodný, peroxomonosíran draselný).

Obsahuje uhličitan disodný, směs s peroxidem vodíku (2:3); Bis (peroxymonosulfát) bis (sulfát).

Nebezpečí

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice , ochranné brýle. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařské ošetření.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.

Zpět do obchodu