Jak správně postupovat

Čistící tablety do kávovarů

Čisticí tablety pro automatické, pákové kávovary a překapávače na kávu.  Spolehlivě, rychle a bezpečně odstraní zbytky kávy, mastnotu a prodlužují životnost kávovarů.  K vyčištění postačí 1 tableta. S obsahem jedlé sody. Použití: Dbejte pokynů a doporuční výrobce zařízení k čištění Kávovary s integrovaným čisticím programem:  Postupujte podle pokynů výrobce kávovaru. Kávovary bez zásobníku na mletou kávu bez čisticího programu: Čisticí tabletu rozpuste v šálku s horkou vodou z přístroje.  Vyjměte centrální jednotku z přístroje a důkladně opláchněte pod tekoucí vodou. Čisticím roztokem v šálku důkladně vyčistěte trysku na páru, hlavu a výstupní trysku kávovaru. Nechejte působit v roztoku 1 -2 minut a poté opláchněte centrální jednotku důkladně teplou čistou vodou.  Centrální jednotku vysušte a vložte zpět do kávovaru.  Nádržku na vodu naplňte čistou vodou a nechejte vodu 2x protéct přístrojem.   Pákové kávovary a kávovary na kapsle: Vložte čisticí tabletu do držáku...

Čistič kávovarů a mlečných cest

Čistič trysek na mléko pro automatické kávovary.  Použití: Dbejte pokynů k čištění výrobce zařízení. 1. Roztok: 60 ml čističe na 2 l vody Smíchejte čisticí roztok v zásobníku. Umístěte pod trysku na mléko druhou nádobu. 2. Zapněte čištění mléčných trysek. Proplachujte trysku do vyčerpání roztoku. K odstranění odolných nečistot proces opakujte. 3. Čištění jednotlivých částí Ponořte části do čisticího roztoku a nechte roztok působit. 4. Oplachování Po skončení čištění všechny části opláchněte čistou vodou. Obsahuje: <5 % neiontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky; 5-15 % fosforečnany. barviva Obsahuje:  L - (+) - mléčná kyselina, Isotridekanol, ethoxylovaný Nebezpečí  Způsobuje vážné poškození očí.. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou  a mýdlem. Používejte ochranné rukavice,  ochranné brýle.  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vypl...

Izopropylalkohol 99,9%

Tekutý čistič a rozpouštědlo na bázi alkoholu pro domácnost a průmysl. Odstraňuje a rozpouští tuky, pryskyřice, laky, inkoust. Vhodný k čištění elektronických zařízení a rozmrazování zámků. Neobsahuje barviva a parfémy, nenarušuje povrchy, rychle se odpařuje a nezanechává nepříjemný pach. Pokyny k použití: Naneste na hadřík a vyčistěte. woldoclean-isopropanol-cosmetics Nebezpečí Obsahuje propan-2-ol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uza...

Kondicionér pro vodní matraci

Tekutý čistič, koncentrát, pro čištění vodních matrací. Pomáhá chránit vnitřní stranu vinylových matrací před vznikem nežádoucích zárodků. Pokyny k použití: Před prvním naplněním matrace přidejte 250 ml kondicionéru na 400 l vody (500 ml kondicionéru na 800 l vody). Používejte kondicionér každých 6 měsíců. Při dalším plnění použijte 125 ml kondicionéru na 400 l vody (na matrace o objemu 800 l použijte 250 ml kondicionéru).  Použitá koncentrace: 200-500 mg/l. Obsahuje Kvarterní C12-14 alkylmethylaminethoxylát methylchlorid 98 g/l. VAROVÁNÍ Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Vysoce toxický pro vodní organismy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí...

Neutralizátor zápachu

Efektivně odstraňuje pachy. Rozkládá pachy, které způsobují mikroorganismy. Účinkuje rychle a dlouhodobě. Biologicky odbouratelný. Ideální proti zvířecím pachům. Upozornění: Odstraňovač pachů je vyrobený na bázi vody. Proto ho používejte jen na voděodolné a stálobarevné povrchy. Vždy dbejte pokynů k údržbě výrobců (např. dřevěných podlah, koberců, čalounění apod.). Nepoužívejte na elektrická zařízení a elektronické přístroje, ani v jejich blízkosti. Snášenlivost vyzkoušejte nejdříve na skrytém místě.  Obsahuje Benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepožívejte. Nevdechujte rozptýlenou mlhu. Použití: 1.Odstraňte hrubé nečistoty. 2. Smíchejte s vodou v poměru 1:1. Poté v intervalu 5 minut 5 až 6krát nastříkejte na znečištěné místo a nechejte působit. 3. Textilní povrchy (koberce, čalounění apod.) po postřiku zakryjte smršťovací fólií a nechejte 48 hodin působit. 4.Poté fólii odstraňte a místo nechejte uschnout. Odstraňovač pachů lze po...

Odstraňovač vodního kamene

Tablety na odstraňování vodního kamene pro kávovary, překapávače na kávu, rychlovarné konvice, žehličky.  Použití: Dbejte pokynů k čištění výrobce zařízení. Nevhodné na mramor, pozinkované a smaltované přístroje. Všechny čištěné části přístrojů nakonec dobře opláchněte čistou vodou. Kávovary: Naplňte zásobník na vodu a rozpusťte v ní tablety (1–2 tablety na ½ l vody). Zapněte přístroj a nechejte roztok protéct kávovarem. Po vyčištění nechejte ještě 2x protéct kávovar čistou vodou. U kávovarů s funkcí automatického odvápňování připravte roztok a postupujte podle pokynů výrobce. Rychlovarné konvice/ žehličky: Naplňte rychlovarnou konvici vodou a rozpusťte v ní tablety (1–2 tablety na ½ l vody). Žehličky: Připravte roztok a vlijte ho do zásobníku na vodu. Zahřejte na cca 50 °C a nechejte 30 min účinkovat. Nakonec důkladně vypláchněte tekoucí vodou. Obsahuje: organické a anorganické kyseliny.  Varování Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, ...

Odvápňováč pro kávovar s barevným indikátorem

Univerzální odvápňovací přípravek pro automatické kávovary, překapávače na kávu, rychlovarné konvice a žehličky.  Použití: Dbejte pokynů k čištění výrobce zařízení. Roztok: 1 díl odvápňovače/ 4 díly vody 1. Smíchejte 125 ml odvápňovače (viz ryska na lahvi) s 500 ml vody a vlijte do nádržky na vodu. 2. Pokud má výrobek vestavěný program na odvápnění, postupujte podle pokynů výrobce. 3. Nebo vlijte roztok do přístroje a počkejte 5–10 minut.  4. Poté nádržku na vodu naplňte čistou vodou a nechejte vodu 2x protéct přístrojem. 5. Nyní je přístroj odvápněný. Barevný indikátor: Pokud je barva roztoku vytékající z přístroje po odvápnění červená, můžete roztok použít znovu. Má-li roztok nažloutlou barvu, dále ho již nepoužívejte. Varování Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařského ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vypla...

8 položek celkem
Zpět do obchodu