Kondicionér pro vodní matraci

Tekutý čistič, koncentrát, pro čištění vodních matrací. Pomáhá chránit vnitřní stranu vinylových matrací před vznikem nežádoucích zárodků.

Pokyny k použití:

Před prvním naplněním matrace přidejte 250 ml kondicionéru na 400 l vody (500 ml kondicionéru na 800 l vody). Používejte kondicionér každých 6 měsíců. Při dalším plnění použijte 125 ml kondicionéru na 400 l vody (na matrace o objemu 800 l použijte 250 ml kondicionéru). 

Použitá koncentrace: 200-500 mg/l.

Obsahuje Kvarterní C12-14 alkylmethylaminethoxylát methylchlorid 98 g/l.

VAROVÁNÍ

Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Vysoce toxický pro vodní organismy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Zpět do obchodu